Ja Pela privtprakse IK

Ja Pela privtprakse IK
Zemgales veselbas centrs
Jelgava
LV-3001
Latvija
Problmas un risinjumi


To der zint!

Ar tdu pau rpbu, k par seju un rokm, mums jgd ar par pdm. Msu pdm ir liela slodze: uz relatvi maza virsmas laukuma jnes savs ermenis un uz t uzkrautos smagumus. Ja slodze nav vienmrga un vienai pdas daai ilgstoi jcie palielints spiediens, piemram, valkjot nepiemrotus apavus, pdas pamazm it k saplacins un sk izplst. Var sekot ka kaulia deformcija, kauls izvirzs uz ru arvien ask le.

aj proces oti liela loma ir iedzimtbai, k ar kaulu struktrai, saiu stiprumam un muskuu treniam.

 
Gadjumi, kuros ir vlama podometrija - pdu diagnostikas prbaude: 
 • profilaktiski - brniem no 5 gadu vecuma, ja ir
  • aizdomas par plakano pdu
  • no 2 gadu vecuma-ceu vai potu deformcija - X, O veida kjas , aizdomas un valgus/varus pdim
 • cukura diabts un ir pazemints jtgums pds
 • plakan pda, aizdomas uz plakano pdu
 • nezinmas izcelsmes spes pds, kjs, mugur
 • dedzinoas sajtas pds
 • pdu un kju nogurums pie nelielas slodzes
 • dada veida pdas deformcijas (pards kaulii, murveida pirksti)
 • ilgstos darbs ar palielintu slodzi Tavm kjm
 • kju tska
 • sportistiem ar palielintu slodzi  kjm
 • esi spiests biei vrsties pie pdu aprpes specilista (veidojumi, sabiezjumi, radzii, varacis)
 • ilgstoi valkjat apavus ar augstu papdi vai apavus bez papa
 • pc/pirms  cea un gas endoprotezanas
 • pc traumm ( kju lzumi, mejumi)
 • sportistiem, gan lieliem gan maziem
 • kjas sasinjums
 • pcdzemdbu periods, retos gadjumos grtniecbas laik, jo te jbt pai piesardzgiem (last on-line tmas- pdas akupunktra)


Katra iepriek mint problma ir nozmga, tau ms vlamies uzrunt jauns meitenes, kuras tik oti iecienjuas augstos papdus ikdien. Esat gaidtas! Atvieglosim jsu solus un novrssim ts komplikcijas par kurm jaunb parasti nedom!

 

Pdu noslodzes prbaude

Pdu noslodzi prbauda ar msdiengu diagnostikas metodi, ko sauc par podometriju: pacients  uzkpj uz specilas sensoru virsmas, kas savienota ar datoru. Datora ekrn pards pdas nospieduma attlu dads krss, kur katra krsa atbilst noslodzes intensittei.

Podometrija parda gan jau esou deformciju, gan ar tdas, kas tik tikko skuas veidoties, par kurm pacients varbt pat vl nav iedomjies. Analizjot pdu attlu, specilists var izteikt aizdomas ar par draudom stjas, loctavu, mugurkaula problmm. 

 

Zoltes un ortozes

Ms strdjam ar vcu, ehu, holandieu un ameriku ortopdiskajm zoltm, kuras tiek piemrotas dadu veidu apaviem - zbakiem, sandalm, "laivim. Meklsim tdu risinjumu lai Tev nebtu jmaina ierastais apavu stils.


 


Zolu cenas atkarb no raotja no 20 -55

Kad pdu slodze izmrta, specilists var ieteikt valkt ortopdisks zoltes. Ts paldz izldzint pdas noslogojumu. Ir svargi izvlties zoltes, kas patiem soli dara vieglku, tpc ts tiek pielgotas katram pacientam individuli atbilstoi via pdu fizioloiskajm patnbm. Valkjot ortopdisks zoltes, tiek pareizi sadalts noslogojums uz pdu, tdjdi mazinot spes vai diskomfortu.

Ja ka kauls stipri izbdjies un pats kis lien virs  prjiem pirkstiem, ders paas ortozes  ts atvelk ki, deformcijas sekas mazinot. Tomr jem vr, ka ortozes nerst (zoltes ar ir ortozes), bet atvieglo un aptur patoloiskos procesus pds. Ar zoltm vien ir ar par maz: ir jtren pdas muskui, ik dienas pda jvingrina un jmas. Ar vingrojumiem deformciju var palnint un attlint. Nepiecieambas gadjum ms jums ieteiksim fizioterapeitu.

 

Labk negaidi spes pds, spes kjs!

Tpat k sirds, asinsvadu, zobu, acu un citu ermea dau saslimanas, ar pdu deformciju nevajadztu gaidt k kaut ko nenovramu  pat ja  pdas ar izvirztiem kauliem bijuas  mammai vai  vecmmiai.

Dai ieteikumi pdu deformcijas profilaksei:


Ikdien valk rtus apavus!
Ikdien piemrotkais papa augstums ir divi ldz trs centimetri. Savas pdas oti neml augstpapu kurpju valktjas: nevar teikt, ka kurpes paas par sevi ir kaitgas, tomr tajs visu smagumu spiesta nest pdas priekj daa, ko nekdi nevar nosaukt par vienmrgu svara sadaljumu. Seus centimetrus augsts papdis palielina rsvelves noslogojumu etras reizes. Tas nozm, ka etras reizes palielins pdu deformcijas risks. Staigana dos apavos pdu problmas var saasint, it sevii, ja kjas netiek atptintas. Tau ar specilu korektoru paldzbu pastv iespja padart par rtiem praktiski jebkurus apavus.

Tren savu pdu muskuus!
Staig, skrien, peldi! Nodarbojies ar rstniecisko vingroanu, ja rsts to iesaka! Pdm patiks ar masa, kuru var veikt gan pie profesionla masiera, gan ar ar dadu masas palgieru paldzbu. Vingrini pdas mjs, lai tas kst par tdu pau paradumu k trt zobus.

Vanno un kop pdas!
Pdm patiks su vai kumelu vannias. Rpjies, lai nav ieauguu nagu, sabiezjumu un tulznu no tm paldzs atbrvoties pdas aprpes specilists (podiatrs).

Rpjies par kaulu veselbu
d t, lai uztur netrktu kalcija (tas ir pien, sieros, biezpien, mandels, Ca /kalciju/ saturos prtikas piedevs).

Opercija - tikai k pdjais risinjums
Var gadties ar t, ka deformcija ir izveidojusies oti nopietna. Ar kurpju veikalos vairs nevar atrast apavus, jo to uzvilkana var izrdties sts prbaudjums. T k opercija ir diezgan smaga, rsti to iesaka k galju metodi. Pc opercijas noteikti jvalk ortopdisks zoltes un pdm jpievr paa uzmanba!


Nezaud du, pat ja liekas, ka vairs nekas nav ldzams! Pasva nogaidana - nav risinjums!

 

Ja esi saskatjis kaut vienu iemeslu, kpc Tev btu nepiecieama podometrija un specilista konsultcija, zvani un piesaki vizti!

TEL. 28 222 569

Diagnostikas un konsultcijas cena -  45

 

Ms gaidm Tevi "Ja Pela privtpraks" IK


JRMAL - NRC "Vaivari"
RG - Protezanas un Ortopdijas centrs
LIEPJ - Vecliepjas poliklnika
MADON - Dr. Z. Stradias imenes rsta prakse
VENTSPIL - Ventspils slimnca - jaunais korpuss
VALMIER -  Brnu veselbas centrs "Apelsns", Leona Paegles iela 9

SALD - "Saldus medicnas centrs" Slimncas iel. 3
JELGAV - Zemgales prospekts 15, Zemgales veselbas centrs


Atradsim optimlu risinjumukatrai ar pdm saisttai problmai tiei Tev vai Tavam brnam!